• O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

  „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

  Opšti cilj projekta je:

  • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
  • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće

  Projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, takođe podržanog od strane Evropske unije. Prethodnim pojektom obučeno je 23 mladih romskih aktivista o zagovaranju za ljudska prava, demokratskim procesima, političkom sistemu Crne Gore i PR, kao i javnim politikama ključnim za inkluziju Roma. Ova grupa mladih aktivista je pripremila Platformu za politički i društveni aktivizam Roma i Egipćana u Crnoj Gori, koja je rezultat rada na terenu sa mladima. Projektom su osnovana tri nova sindikata komunalnih preduzeća – u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću, koja su već dovela do značajnih rezultata: omasovljavanja sindikata, uspostavljanja socijalnog dijaloga sa menadžmentom preduzeća, unapređenja zaštite i zdravlja na radu, prelaska iz nesigurnih u stabilne ugovorne odnose dijela zaposlenih, kao i isplate oko 100,000 EUR zaostalog iznosa za prekovremeni rad zaposlenih u preduzećima.

  Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka. Istovremeno, projektom će se ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije kroz nastavak uspostavljanja institucionalnih mehanizama i održivih rješenja za bolju zaštitu prava najugroženije grupe radnika – onih koji rade na održavanju čistoće grada.

  Projektom će biti obučeno 25 studenata i studentkinja da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima. Oni će imati priliku da:

  • pohađaju 4 treninga na teme demokratije i ljudskih prava, parlamentarnog sistema Crne Gore i javnih politika, odnosa sa javnošću, kao i izvođenja simulacija parlamentarnih debata
  • učestvuju u 3 simulacije parlamentarne debate na fakultetima u Podgorici i u Skupštini Crne Gore na aktuelne teme od značaja za studente i radnike, npr. izmjene Zakona o radu, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i sl.
  • učestvuju u radnoj grupi koja će kreirati plan monitoringa i zagovaranja za politički i društveni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe
  • učestvuju u konsultativnim sastancima sa studentima na lokalnom nivou

  Takođe, 30 radnika koji rade na održavanju čistoće grada biće obučeno o različitim oblicima sindikalnog djelovanja, osnovnim pravima iz radnog odnosa i načinima ostvarivanja zaštite radnih, ekonomskih i socijalnih prava putem ovog mehanizma.

  Biće organizovano i 14 konsultativnih sastanaka sa radnicima na lokalnom nivou, tokom kojih će oni biti upoznati sa procedurama i mogućnostima sindikalnog djelovanja, kao i razmatrani konkretni problemi sa kojima se susreću u ostvarivanju svojih radnih, ekonomskih i socijalnih prava. Kao rezultat terenskih posjeta i konsultativnih sastanaka očekuje se podnošenje inicijativa za otklanjanje problema koji budu prepoznati.

  Projektom će takođe biti osnažena sindikalna zaštita u Cetinju i Budvi, dok će tri sindikata biti opremljeni tehničkom opremom koja će olakšati njihov sindikalni rad i djelovanje. Planirano je i osnivanje granskog sindikata radnika komunalnih preduzeća.

  Projektne aktivnosti podrazumijevaju i sprovođenje informativne kampanje o radnim pravima i načinima zaštite prava radnika, uspostavljanje regionalne saradnje sa sindikatima iz susjednih zemalja, kao i podnošenje inicijativa za eliminisanje nestandardnih oblika ugovora o radu i utvrđivanje beneficiranog staža za radnike koji rade na posebno rizičnim poslovima.

  Projekat i ostvareni rezultati biće predstavljeni zainteresovanim stranama i široj javnosti u okviru tri konferencije koje će biti organizovane tokom trajanja projekta, i to na početku, poslije prve godine sprovođenja i na kraju projekta. 

 • O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

  „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

  Opšti cilj projekta je:

  • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
  • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće
 • Institucionalna podrška Norveške ambasade

  NVO Mladi Romi je aktivna u zaštiti romske populacije duže od 10 godina; ipak, određene aktivnosti naše organizacije nisu doprle do šire publike u Crnoj Gori, prevashodno zbog nerazvijene komunikacione strategije i strategije vidljivosti.

 • Obrazovanjem do integracije

  Uključivanje i zadržavanje romske djece u sistem obrazovanja najvažniji je element njihove integracije i socijalizacije. Problemi kao što su nepismenost roditelja i slaba ekonomska moć roditelja znatno otežavaju ovaj proces.

 • Program elementarnog opismenjavanja odraslih Roma i Romkinja u Herceg Novom

  Ovaj projekat koji podržava Opština Herceg Novi ima za cilj elementarno opismenjavanje odraslih Roma i Romkinja kako bi im se olakšao svakodnevni život i ubrzala njihova integracija u crnogorsko društvo. Ciljna grupa ovog projekta je 20 odraslih Roma i Romkinja koji žive u Herceg Novom.

 • Radionice za izradu nakita DORRA

  NVO Mladi Romi je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje pokrenula Program obuke za izradu i prodaju nakita koji je trajao 45 dana, sa početkom od 1. avgusta. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su kroz program javnih radova Zavoda za zapošljavanje.

 • Centralna organizacija Dekade Roma - 2015

  Puno učešće i uključivanje romske zajednice u redovne tokove društva jedna je od obaveza preuzetih u okviru Dekade Roma 2005 - 2015. U skladu sa opštim pravilima Dekade, romsko civilno društvo ima pravo da aktivno učestvuje u procesu Dekade i procesu donošenju odluka. 

 • Dorra Nuova: Jačanje zapošljivosti Romkinja u Herceg Novom

  Cilj projekta »Dorra Nuova“ jeste jačanje zapošljvosti Romkinja u Herceg Novom kroz obezbjeđivanje prostora i materijala za ručnu izradu i prodaju jedinstvenog nakita.

 • Radionice za neformalno učenje romskog jezika

  Ovaj projekat pokrenulo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa ciljem unaprjeđenja položaja romske zajednice i uspješnije integrisanosti ove populacije u naše društvo. NVO Mladi Romi je partner Ministarstva za realizaciju radionica u Herceg Novom. 

 • Povećanje zapošljivosti Romkinja u Herceg Novom - Dorra Nuova

  NVO Mladi Romi je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje pokrenula Program obuke za izradu i prodaju nakita u trajanju od 4 mjeseca, sa početkom od 1. aprila. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su kroz program javnih radova Zavoda za zapošljavanje.

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

  Ovaj projekat je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog  sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija kako bi one mogle da utiču na proces integracije Roma, politiku socijalne inkluzije, smanjenje diskriminacije, međuetnički dijalog, društveno - ekonomski razvoj i prava građana. 

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

  Ovaj projekat je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog  sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija kako bi one mogle da utiču na proces integracije Roma, politiku socijalne inkluzije, smanjenje diskriminacije, međuetnički dijalog, društveno - ekonomski razvoj i prava građana. 

 • Aktivne mjere za aktivne Rome i Egipćane – AMARE

  Projekat „Aktivne mjere za aktivne Rome i Egipćane“ realizuju Koalicija NVO Romski krug, NVO Humanitarac, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, opštine Herceg Novi, Berane i Nikšić, Mladi Romi Herceg Novi i Enfants Berane uz podršku Evropske unije, posredstvom  Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 • Obrazovanjem do integracije

  Uključivanje i zadržavanje romske djece u sistem obrazovanja najvažniji je element njihove integracije i socijalizacije. Problemi kao što su nepismenost roditelja i slaba ekonomska moć roditelja znatno otežavaju ovaj proces.

 • Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!

  Nacionalna strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012 - 2016 i prateći akcionih planovi na nacionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori podržavaju stanovište da je poboljšanje položaja romske populacije teško ostvarljivo bez odgovarajućeg učešća Roma i Romkinja u javnom životu.

 • Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti

  Nedostatak ličnih dokumenata otežava ostvarivanje niz prava iz oblasti socijalne zaštite za domicilne i raseljene Rome i Egipćane. Svjesni važnosti ovog pitanja, Mladi Romi su još 2008. godine počeli sa realizacijom aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovog pitanja za Rome i Egipćane naseljene u Boki.

 • Podrška socijalnoj zaštiti i zapošljavanju Roma

  Projekat „Podrška socijalnoj zaštiti i zapošljavanju Roma“ nastavak je projekta „Lična dokumenta – prvi korak ka jednakosti 3“, koji je NVO Mladi Romi sprovodila u saradnji sa Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori od novembra 2013. do marta 2015. godine.

 • Pobijedi svoju predrasudu!

  NVO Mladi Romi u saradnji sa debatnim klubom ,,Agora” počinje sa implementacijom projekta ,,Pobijedi svoju predrasudu”. Projekat se realizuje zahvaljujući Programu malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i trajaće do maja 2017.godine.

 • Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

  Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

  U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

 • Kampanja „I JA SAM ROM“

  Kampanja „I JA SAM ROM“ organizovana je povodom obilježavanja 8. aprila, Svjetskog dana Roma. Kampanja je organizovana sa ciljem ukazivanja značaja izjašnjavanja na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini.  Kampanja je sprovedena uz finansijsku podršku Fondacija za otvoreno društvo i u saradnji sa Romskim savjetom i NVO Romski krug.

 • Predstava „Romska svadba“

  U Herceg Novom je povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma održana predstava „Romska svadba” koja je premijerno izvedena u Nikšiću, a potom i u Podgorici. Svrha organizovanja predstave je da promoviše romsku kulturu, običaje i tradiciju, ali i da poveća informisanost građana Crne Gore. Organizator predstave je NVO Mladi Romi u saradnji sa NVO “Romski san” i Opštinom Herceg Novi.

 • Obrazovanjem do integracije

  Uključivanje i zadržavanje romske djece u sistem obrazovanja najvažniji je element njihove integracije i socijalizacije. Problemi kao što su nepismenost roditelja i slaba ekonomska moć roditelja znatno otežavaju ovaj proces.

 • Program elementarnog opismenjavanja odraslih Roma i Romkinja u Herceg Novom

  Ovaj projekat koji podržava Opština Herceg Novi ima za cilj elementarno opismenjavanje odraslih Roma i Romkinja kako bi im se olakšao svakodnevni život i ubrzala njihova integracija u crnogorsko društvo. Ciljna grupa ovog projekta je 20 odraslih Roma i Romkinja koji žive u Herceg Novom.

 • Erasmus + Projekat za jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenje EU fondova i osnaživanja partnerstava

  NVO Mladi Romi će biti angažovana kao koordinatorska organizacija na projektu „Roaming - Jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenja EU fondova i osnaživanja partnerstava“, koji počinje sa realizacijom 01.09.2016. i trajaće do 01.09.2017. godine.

 • Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

  Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

  U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

 • Izrada lokalnih akcionih planova za integraciju Roma i Egipćana za opštine Kotor i Tivat

  Uz finansijsku podršku predstavništva Instituta za otvoreno društvo u Crnoj Gori, NVO Mladi Romi je, rukovodeći se pozitivnom praksom i već usvojenim lokalnim planom integracije Roma u Herceg Novom, odlučila da proširi svoje aktivnosti u susjedne opštine.

 • Kampanja Jednako za sve - ZAPOSLI ME

  NVO Mladi Romi u saradnji sa nevladinim organizacijama ,,Mladi vama'' i ,,UM RAE'' realizovali su zajedničku kampanju lobiranja i zagovaranja za veću zapošljenost mladih ljudi ranjivih grupa.

 • Centralna organizacija Dekade Roma - 2013

  Puno učešće i uključivanje romske zajednice u redovne tokove društva jedna je od obaveza preuzetih u okviru Dekade Roma 2005 - 2015.

 • Centralna organizacija Dekade Roma - 2014

  Puno učešće i uključivanje romske zajednice u redovne tokove društva jedna je od obaveza preuzetih u okviru Dekade Roma 2005 - 2015.

 • Izgradnja montažnih kuća za 8 romskih porodica u Herceg Novom

  Cilj ovog projekta je da se obezbijede trajna stambena rješenja za 23 pripadnika romske zajednice u opštini Herceg Novi kao sredstvo za uključivanje ciljne grupe u crnogorsko društvo. Ova aktivnost biće realizovana uz puno poštovanje postojećih strategija i nacionalnih akcionih planova i drugih relevantnih dokumenata.

 • Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova

  NVO Mladi Romi je u partnerstvu sa NVO Ruke iz Herceg Novog, započela sa implementacijom projekta „Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova“ Projekat je finansiran od strane Ministarstva finansija sredstvima Evropske Unije. U ovom pilot projektu biće uključene 24 dugoročno nezaposlene žene sa teritorije Kotora, Herceg Novog i Tivta.

 • Projekat Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije

  Ovim projektom obuhvaćeni su učenici prvog razreda srednje škole, u svim opštinama u kojima ima romsko-egipćanskih učenika – 20 škola u 12 opština u Crnoj Gori.

 • Realizovana radionica o vršnjačkom nasilju sa učenicima Medicinske škole u Podgorici (2)

  NVO Mladi Romi organizovala je u petak, 23. aprila 2021. godine radionicu o vršnjačkom nasilju za učenike prvog, drugog i trećeg razreda JU Stručne medicinske škole u Podgorici. Radionica je organizovana u sklopu projekta Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije koji sprovodi NVO Mladi Romi, a finansira kancelarija Unicefa u Crnoj Gori.

 • Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti 2

  Kancelarija UNDP u Crnoj Gori je 2008. godine pokrenula ovaj projekat uz finansijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Ovaj nacionalni projekat dio je šireg regionalnog projekta, kojim upravlja Regionalni centar UNDP u Bratislavi.

 • PGF CRNA GORA

  Ovaj projekat je implementiran od strane CEDEM-a u saradnji sa organizacijama UNO Libertask, Humanitarac i Mladi Romi u okviru MtM programa koji je bio usmjeren na unaprjeđenje dostupnosti EU fondova romskim organizacijama i poboljšanje inkluzije Roma u crnogorsko društvo. Projekat je finansijski podržala Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte.

 • Unaprjeđenje integracije Roma na lokalnom nivou

  Projekat su zajednički implementirali CEDEM, NVO Mladi Romi i Opština Herceg Novi, a finansijski podržala Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte.

 • Institucionalni grant

  Norveška ambasada u Beogradu dodijelila je institucionalni grant našoj organizaciji u sklopu poziva „Jačanje civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori“. Ovaj poziv ima za cilj da finansira funkcionisanje organizacija civilnog društva u njihovom radu kroz tzv. osnovno finansiranje.

 • Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike

  NVO Mladi Romi je u januaru 2017. započela sa implementacijom projekta "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike" koji se odnosi na monitoring politika usmjerenih ka integraciji Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i monitoring budžeta opredijeljenog za mjere integracije Roma i Egipćana.

 • Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina

  Projekat „Waste no chance“! ima za cilj da doprinese inkluziji rada i boljim uslovima rada Roma sakupljača sekundarnih sirovina. Pružiće izgradnju kapaciteta jedne od najugroženijih grupa nezaposlenih lica koja pripadaju romskoj manjini i nude održiva rješenja i institucionalne mehanizme u tom pogledu.

  Specifični cilj projekta je poboljšanje radnih prava i produktivnosti Roma i ne Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i asocijaciju i biće postignut postizanjem očekivanih rezultata navedenih u nastavku, stvaranjem specifičnih koristi za svaku ciljnu grupu i korisnika, kao što slijedi:

  1) Poboljšano znanje i zdravstvena zaštita sakupljača sekundarnih sirovina kroz obezbjeđivanje opreme i obuka o mjerama zaštite na radu;
  2) Povećana konkurentnost i povećana produktivnost sakupljača sekundarnih sirovina kroz udruživanje i ciljane obuke;
  3) Izrađeno lokalno partnerstvo između sakupljača sekundarnih sirovina, poslovnih kompanija i lokalnih vlasti.

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

  Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

  Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

  Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

  Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 • Mladi Crne Gore protiv govora mržnje

  Projekat Mladi Crne Gore protiv govora mržnje  ima za cilj povećanje znanja i vještina mladih u Crnoj Gori o važnosti i značaju ljudskih prava sa posebnim naglaskom na prava RE zajednice, antidiskriminacionih politika, kao i o opasnostima koje predstavlja govor mržnje, nudeći sredstva za razvijanje kontranarativa usmjerenog na suzbijanje ove pojave.

 • Radna prava – jednake šanse za sve!

  Projekat je počeo sa implementacijom 01. juna 2021. godine i trajaće narednih 10 mjeseci i  biće realizovan u šest crnogorskih opština – Podgorica, Nikšić, Kotor, Herceg Novi, Berane i Ulcinj.

  Cilj projekta Radna prava – jednake šanse za sve! je doprinos unapređenju poštovanja radnih prava pripadnika/ca RE populacije zaposlenih u javnoj upravi kroz monitoring i evaluaciju. Direktna cilja grupa su pripadnici/ce RE populacije zaposleni u javnim preduzećima i ostalim lokalnim institucijama sa kojima će se raditi kroz organizovanje fokus grupa s ciljem njihovog informisanja i upoznavanja o radnim pravima.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg