O nama

NVO Mladi Romi – Herceg Novi registrovana je u maju 2005. godine kao lokalno neprofitno udruženje građana, sa ciljem da doprinese poboljšanju položaja Roma i Romkinja u Crnoj Gori i njihovoj punoj integraciji u crnogorsko društvo. Stoga je i vizija naše organizacije: Romi i Romkinje ravnopravni, obrazovani i aktivni građani Crne Gore.

 

Aktivnosti NVO Mladi Romi su, prije svega, usmjerene na rad sa zajednicom i praćenje implementacije nacionalnih i lokalnih akcionih planova u oblasti integracije Roma, kroz podsticanje aktivnog učešća, javno zastupanje, promovisanje i posredovanje u ostvarivanju manjinskih prava. 

Da bi ostvarila svoj cilj, naša organizacija:

  • animira i podstiče mlade Rome i Romkinje da budu aktivni učesnici u procesu donošenja odluka koje se odnose na integraciju Roma;
  • pruža aktivan doprinos razvoju obrazovanja romske djece i omladine;
  • radi na rješavanju pitanja državljanstva i ličnih dokumenta;
  • doprinosi poboljšanju životnih uslova za romsku zajednicu;
  • radi na očuvanju romske kulture i tradicije;
  • inicira izradu lokalnih akcionih planova i strateških dokumenata na lokalnom nivou u oblasti integracije Roma;
  • sarađuje sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama čiji je cilj poboljšanje položaja romske zajednice. 

Naša organizacija je naročito prepoznata po aktvnostima i rezultatima na polju regulisanja pravnog statusa za Rome i Romkinje naseljene na području Crne Gore. NVO Mladi Romi je, takođe, inicirala i koordinisala proces izrade i usvajanja lokalnih akcionih planova za integraciju Roma u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. 

Svojim posvećenim radom od male, lokalne organizacije, NVO Mladi Romi je izrasla u kredibilnog partnera nacionalnih i lokalnih institucija i međunarodnih organizacija. Od 2013. godine, NVO Mladi Romi je izabrana za kontakt organizaciju za Dekadu uključenja Roma.

U sklopu svojih aktivnosti, sarađujemo sa velikim brojem lokalnih organizacija, a članovi smo i nekoliko nacionalnih koalicija nevladinih organizacija koje za zajednički cilj imaju poboljšanje položaja romske zajednice u Crnoj Gori.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi