SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač NVO Mladi Romi. Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte kao istraživač za praćenje implementacije Akcionog plana za Dekadu Roma u CG.  Rukovodio je programom „Korak po korak do drzavljanstva“ koji je finansiran od strane UNDP-ja, u okviru kog je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koji su usvojeni od strane lokalnog parlamenta u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementiran od strane Centra za demokratiju i ljudska prava sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angazovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR-u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015, asistent na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", u okviru njemačke organizacije Help. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. Član je Nacionalnog savjeta Roma, Opštinskog savjeta za saradnju sa NVO u Herceg Novom, kao i Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad Herceg Novi. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg