Dijana Uljarević Božanović

Dijana Uljarević Božanović ima značajno radno iskustvo (12 godina) u NVO sektoru, javnom sektoru (Skupštini Crne Gore) i diplomatskom predstavništvu (Britanska ambasada Podgorica) koje ju je opremilo značajnim vještinama i znanjima za različite profesionalne izazove i zadatke.
Učestvuje u procesima od značaja za omladinski rad i neformalno obrazovanje od 2003. godine kada je započela svoje obrazovanje na univerzitetskom kursu za omladinski rad u zajednici gdje stiče osnovno znanje o ličnom razvoju, životnom periodu adolescencije, radu s pojedincima, radom s grupama, radom s konfliktima i raznolikosti, menadžmentu u omladinskom radu, kao i znanja u polju istraživačkog rada u lokalnoj zajednici, kreiranju i vođenju programa obuke. Od 2005. do 2014. zaposlena je u nacionalnoj NVO Forum MNE (vvv.forum-mne.com) gdje je imala priliku razviti, upravljati, voditi, pratiti i evaluirati različite aktivnosti, istraživanja, inicijative, nacionalne i međunarodne projekte, kao i obuke usmjerene na mlade ljude kao i na profesionalce koji rade sa ranjivim grupama mladih. Dijana je takođe sarađivala sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i korporacijama, sa ciljem da obezbijedi aktivno učešće mladih ljudi u životu zajednice. Imala je priliku da vodi brojne dugoročne i kratkoročne projekte, koordinira mreže nevladinih organizacija, radi na kreiranju Lokalnih akcionih planova i praktičnih politika, obavlja obuke i podržava inicijative mladih. Dijana ima iskustvo učešća u procesu razvoja dokumenata omladinske politike kao odgovora na isključivanje, diskriminaciju i ksenofobiju, posebno u ugroženim područjima i prema ugroženim grupama. Polja koje pokriva prilikom pružanja treninga za izgradnju kapaciteta su: rad sa ugroženim grupama mladih, uspostavljanje održivih struktura mladih, upravljanje projektima, vještine komunikacije, izgradnja mira, izgradnja tima, rad sa profesionalcima koji rade sa marginalizovanim grupama mladih ljudi, te obuke koje razvijaju ključne kompetencije i praktikuju koncept cjeloživotnog učenja. Dijana ima iskustvo u radu sa mladim ljudima (posebno sa romskom zajednicom, djecom bez roditeljskog staranja i omladinom ruralnih područja) i odraslima (nastavnici, predstavnici opština i OCD). Programi u kojima je bila uključena doprinijeli su izgradnji mira, transformaciji sukoba, društvenoj integraciji i interkulturalnom dijalogu s susjednim regionima, sa posebnim naglaskom na Balkan. Angažovana je u NVO Mladi Romi od marta 2017.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg