restorani podgoricacar rental montenegro

SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač NVO Mladi Romi. Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte kao istraživač za praćenje implementacije Akcionog plana za Dekadu Roma u CG.  Rukovodio je programom „Korak po korak do drzavljanstva“ koji je finansiran od strane UNDP-ja, u okviru kog je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koji su usvojeni od strane lokalnog parlamenta u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementiran od strane Centra za demokratiju i ljudska prava sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angazovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR-u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015, asistent na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", u okviru njemačke organizacije Help. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. Član je Nacionalnog savjeta Roma, Opštinskog savjeta za saradnju sa NVO u Herceg Novom, kao i Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad Herceg Novi. 

Dijana Uljarević Božanović

Dijana Uljarević Božanović ima značajno radno iskustvo (12 godina) u NVO sektoru, javnom sektoru (Skupštini Crne Gore) i diplomatskom predstavništvu (Britanska ambasada Podgorica) koje ju je opremilo značajnim vještinama i znanjima za različite profesionalne izazove i zadatke.
Učestvuje u procesima od značaja za omladinski rad i neformalno obrazovanje od 2003. godine kada je započela svoje obrazovanje na univerzitetskom kursu za omladinski rad u zajednici gdje stiče osnovno znanje o ličnom razvoju, životnom periodu adolescencije, radu s pojedincima, radom s grupama, radom s konfliktima i raznolikosti, menadžmentu u omladinskom radu, kao i znanja u polju istraživačkog rada u lokalnoj zajednici, kreiranju i vođenju programa obuke. Od 2005. do 2014. zaposlena je u nacionalnoj NVO Forum MNE (vvv.forum-mne.com) gdje je imala priliku razviti, upravljati, voditi, pratiti i evaluirati različite aktivnosti, istraživanja, inicijative, nacionalne i međunarodne projekte, kao i obuke usmjerene na mlade ljude kao i na profesionalce koji rade sa ranjivim grupama mladih. Dijana je takođe sarađivala sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i korporacijama, sa ciljem da obezbijedi aktivno učešće mladih ljudi u životu zajednice. Imala je priliku da vodi brojne dugoročne i kratkoročne projekte, koordinira mreže nevladinih organizacija, radi na kreiranju Lokalnih akcionih planova i praktičnih politika, obavlja obuke i podržava inicijative mladih. Dijana ima iskustvo učešća u procesu razvoja dokumenata omladinske politike kao odgovora na isključivanje, diskriminaciju i ksenofobiju, posebno u ugroženim područjima i prema ugroženim grupama. Polja koje pokriva prilikom pružanja treninga za izgradnju kapaciteta su: rad sa ugroženim grupama mladih, uspostavljanje održivih struktura mladih, upravljanje projektima, vještine komunikacije, izgradnja mira, izgradnja tima, rad sa profesionalcima koji rade sa marginalizovanim grupama mladih ljudi, te obuke koje razvijaju ključne kompetencije i praktikuju koncept cjeloživotnog učenja. Dijana ima iskustvo u radu sa mladim ljudima (posebno sa romskom zajednicom, djecom bez roditeljskog staranja i omladinom ruralnih područja) i odraslima (nastavnici, predstavnici opština i OCD). Programi u kojima je bila uključena doprinijeli su izgradnji mira, transformaciji sukoba, društvenoj integraciji i interkulturalnom dijalogu s susjednim regionima, sa posebnim naglaskom na Balkan. Angažovana je u NVO Mladi Romi od marta 2017.

Esmin Imeri

Esmin Imeri je završio specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Tokom studiranja je bio uključen u raznim projektima i honorarnim poslovima, među kojima se ističu: projekat ,,Strukturalna analiza štampanih medija u Crnoj Gori“ ; Izlazna anketa za parlamentarne izbore 2012. godine ,,Exit Poll“; Anketno istraživanje  za MONSTAT.  Takođe je bio polaznik mnogih konferencija, seminara i treninga, kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Obavio je pripravnički staž u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja u Gradskoj opštini Tuzi. Prošao je obuku u okviru projekta Centra za građansko obrazovanje ,,Znanje i vještine za posao“, gdje je u okviru projektra raspoređen da obavlja tromjesečnu praksu u NVO Mladi Romi. Nakon obavljene tromjesečne prakse nastavlja sa radom u NVO Mladi Romi gdje je angažovan na poziciji saradnika na projektima.

Monika Tošić

Monika Tošić je završila specijalističke studije na Institutu za strane jezike, smjer prevodilaštvo. Na istoimenom fakultetu je i magistrirala prevodilačke studije sa tezom Zaštita jezičkih prava nacionalnih manjina. Po završetku specijalističkih studija, angažovana je kao konsekutivni prevodilac za potrebe Ministarstva finansija Crne Gore, gdje je stekla značajno prevodilačko iskustvo u oblasti bankarstva i ekonomskih kretanja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Na testiranju prevodilaca koje organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uvrštena je u prvu grupu prevodilaca. Svoje prevodilačko iskustvo je obogatila i angažmanom u okviru Educo prevodilačkog biroa. Radila je kao hospitant u Osnovnoj školi Milorad Musa Burzan, gdje je unaprijedila svoje iskustvo u oblasti pedagoškog rada sa djecom uzrasta do 8 godina. U okviru svog predavačkog iskustva, radila je i kao profesor engleskog jezika u Gimnaziji Sobodan Škerović. Svoje dugoročno predavačko iskustvo Monika počinje 2014. godine u Centru za obrazovanje i odgoj Don Bosko, gdje je angažovana kao predavač za engleski jezik na svim nivoima. Od 2016. godine uvodi u istoimenoj školi i program poslovnog engleskog jezika. Od februara 2017. godine angažovana je kao predavač za engleski jezik na kursevima Instituta za strane jezike. Kao veliki ljubitelj književnosti, bila je član Kluba mladih pjesnika u biblioteci Radosav Ljumović. 2006. godine, dobija plaketu za najboljeg čitaoca biblioteke Radosav Ljumović. Tokom srednje škole, radila je kao tekstopisac u okviru muzičkog festivala Zlatna pahulja. U periodu od 2012. do 2015. godine bila je član novinarskog kluba pri Američkom uglu u Podgorici. Kao član kluba, pisala je niz članaka u okviru online magazina Corner View, a neki od njih su direktno bili povezani sa problemima sa kojima se suočavaju manjinske zajednice u Crnoj Gori. 2011. godine je pohađala seminar Društvena promjena u liderstvu, koji je sponzorisala Američka ambasada u Podgorici. U više navrata je angažovana kao profesor crnogorskog jezika strancima koji su u svojstvu čelnika međunarodnih institucija u Crnoj Gori. Od januara 2018. godine započinje svoj radni angažman u NVO Mladi Romi, gdje obogaćuje svoje lično i profesionalno iskustvo u oblasti zaštite manjinske zajednice.

Serđan Baftijari

Serđan Baftijari rođen je 04. juna 1992. godine. Trenutno je student treće godine Fakulteta političkih nauka na smjeru Međunarodni odnosi. Kroz dugogodišnji aktivizam u nevladinom sektoru prošao je različite seminare i treninge kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Neki od njih su: Trening lobiranja i zagovaranja za organizacije civilnog sektora (2011-2012) koji je realizovan od strane NVO Forum MNE, NVO Proni Brčko i NVO Trijagolmik; Obuka za omladinske aktiviste (6 mjeseci), NVO Forum MNE; Ljetnja škola na temu prevencija trafikinga i rizičnih ponašanja, Forum MNE; Youth for Human Rights against Discrimination Seminar, Ljubljana, 2011.
Kao romski obrazovni medijator, radio na projektu EU Montenegro Inclusive Education Services Project (EU - MIESP) - 2012. Takođe, bio je angažovan od strane međunarodne nevladine organizacije REF (Roma Education Fond) na projektu ”Integracija i reintegracija I/RL sa Kosova” u ulozi romskog obrazovnog medijatora u periodu 2012-2013. U okviru programa Fellowship for Journalist for Roma/Egyptians/Ashkali Origin, koji je finasiran od strane ERSTE fondacije iz Beča prošao jednogodišnju obuku za novinara u Nedjeljniku Monitor.
Stažirao je u Delegaciji EU u Podgorici, NVO-u Akcija za ljudska prava I NF Gradjanska alijansa.
Jedan je od osnivača Romske organizacije mladih ”Koračajte s nama - Phiren amenca”

Nerma Softić

Nerma Softić je završila osnovne studije Ekonomskog fakulteta – smjer Menadžment, u Podgorici. Trenutno je na specijalističkim studijama istog fakulteta – smjer Menadžment ljudskih resursa. Pored školovanja, interesi su joj računovodstvo, studijska putovanja i učenje stranih jezika. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca.