restorani podgoricacar rental montenegro

SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač NVO Mladi Romi. Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte kao istraživač za praćenje implementacije Akcionog plana za Dekadu Roma u CG.  Rukovodio je programom „Korak po korak do drzavljanstva“ koji je finansiran od strane UNDP-ja, u okviru kog je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koji su usvojeni od strane lokalnog parlamenta u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementiran od strane Centra za demokratiju i ljudska prava sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angazovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR-u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015, asistent na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", u okviru njemačke organizacije Help. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. Član je Nacionalnog savjeta Roma, Opštinskog savjeta za saradnju sa NVO u Herceg Novom, kao i Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad Herceg Novi. 

MEHMET GIGO BERIŠA

Mehmet Beriša je jedan od osnivača NVO Mladi Romi. Završio je srednju ugostiteljsku školu u Herceg Novom, četvrti stepen - tehničar kulinarstva. Radio je na brojnim projektima NVO Mladi Romi, u toku kojih je stekao značajno iskustvo na polju razvijanja politika, javnog zastupanja i socijalne inkluzije. Posebno je doprinio uspješnoj realizaciji projekata razvijanja saradnje lokalne samouprave sa romskom zajednicom u Herceg Novom i Unaprjeđenja integracije Roma na lokalnom nivou, čiji je glavni proizvod Lokalna studija stanovanja romskog stanovništva usvojena od strane lokalnog parlamenta. Kao aktivista na projektu Fondacije za otvoreno društvo, koordinisao je kampanjom „I ja sam Rom” u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, čiji je cilj bio da podstakne članove romske zajednice da se odazovu popisu, kako bi se utvrdilo brojčano stanje Roma u Crnoj Gori. Bio je član prvog Romskog savjeta u Crnoj Gori. Završio je školu Instituta za medije Crne Gore 2006. godine, uspješno završio obuku o radu u NVO sektoru kroz program OEBS-a „Jačanje romskog liderskog potencijala“, koja je obuhvatila 11 specijalizovanih radionica. Honorarno se bavio i novinarstvom, radeći kao dopisinik za Radio Tivat, u emisiji  posvećenoj romskoj populaciji pod nazivom „10 pitanja”. Zanima se istraživanjem identiteta i kulture romske zajednice, zbog čega je pokrenuo inicijativu izdavanja romskog nacionalnog kuvara. 

SANjA KNEŽEVIĆ

Sanja Knežević je studirala na odsjeku za obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Jedna je od osnivača NVO „Mladi Romi“ gdje je aktivna od 2007. godine. Uspješno je završila jednogodišnju  obuku za rad u NVO sektoru posredstvom  OEBS-a  i Centra za razvoj nevladinih organizacija. U periodu od 2007. do danas  angažavana je na projektima NVO Mladi Romi  na pozicijama koordinatorke, asistentkinje  i volonterke. Koordinisala je projektom „Jačanje ženskog romskog potencijala u Crnoj Gori“ u sklopu kog je organizovala radionice za Romkinje na temu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, tokom 2008. Godine. Značajan doprinos dala je radeći  na trogodišnjem projektu za regulisanje ličnih dokumenata i državljanstva za sve pripadnike romske zajednice na područje Boke kotorske. Učestvovala je na projektima izrade Lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma za opštine  Herceg Novi ,Kotor i Tivat (2009  do 2011). Tokom 2013. godine, bila je angažovana od Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina na projektu Romski časopis „Alav“ gdje je pisala o uspješnim Romima u Herceg Novom. Počev od 2013. godine  posvećena je unaprjedjenju obrazovanja romske djece u Herceg Novom kroz projekte  inicirane od NVO Mladi Romi  i OEBS misije u Crnoj Gori. U periodu od 2014 do 2016. godine, rukovodila je   projektima za  “Povećanje zapošljivosti Romkinja” – kada je i uspostavljena prva radionica “Dorra Nuova”  za izradu ručno rađenog nakita. Trenutno je angažovana na projektu  “ Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena- Dorra Nuova”.

JELENA TOPALOVIĆ

Jelena Topalović je diplomirala na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika.  Bila je angažovana kao volonter u brojnim organizacijama, posebno u: Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, Servisu  za pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja,  Produženom stručnom postupku za preventivni  vaspitni tretman. Radila je kao asistentkinja i socijalna radnica na prvoj i drugoj fazi projekta  ,, Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“. Radila je na aktivnostima  usmjerenim ka socijalnoj integraciji RE populacije koja živi u naselju Konik posebno na aktivnostima  fokusiranim na djecu i omladinu, kao i aktivnostima za olakšanja pristupačnosti socijalnim servisima za odrasle. Radila je na organizovanju i vođenju studentske prakse za studente  Socijalnog rada i socijalne politike. Učesnica je brojnih razmjena, obuka i seminara u oblasti djelovanja civilnog društva i mobilnosti mladih , kao što su : Socijalno preduzetništvo (ECE), Religijska raznolikost (E:O:M), Work in progress-Easy transition (TDM 2000 Italy) , Religious understanding (ULE Albania), Fighting Antigypsyism through grassrooths actions (Roma Active Albania) , i mnoge druge.   Autorka je studije Mogućnosti i prepreke- Kako do posla. Članica je udruženja NVU  Naše Doba.

U NVO Mladi Romi je angažovana od juna 2016. godine kao asistentkinja na projektima.

IBRAHIM TATARI

Ibrahim Tatari je završio je SSVŠ „Sergije Stanić“ u Podgorici.  U toku školovanja, kao aktivista za prava Roma, učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale poboljšanje položaja Roma i Egipćana u kampu Konik, u Podgorici. Od septembra 2015. godine, Ibrahim je angažovan kao stažista u našoj organizaciji kroz program Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza, partnerski projekat koji realizuje organizacija Help uz finansijsku podršku Evropske komisije. Nakon stažiranja Ibrahim je nastavio svoj radni angažman u našoj organizaciji gdje je kroz rad na implementaciji projekata dodatno unaprijedio svoja znanja u oblasti ljudskih prava i aktivizma. Ibrahim je polaznik brojnih seminara i obuka na temu ljudskih prava i demokratije, političkog i društvenog aktivizma, odnosa sa javnošću. 

Esmin Imeri

Esmin Imeri je završio specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Tokom studiranja je bio uključen u raznim projektima i honorarnim poslovima, među kojima se ističu: projekat ,,Strukturalna analiza štampanih medija u Crnoj Gori“ ; Izlazna anketa za parlamentarne izbore 2012. godine ,,Exit Poll“; Anketno istraživanje  za MONSTAT.  Takođe je bio polaznik mnogih konferencija, seminara i treninga, kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Obavio je pripravnički staž u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja u Gradskoj opštini Tuzi. Sezonski je radio u Nobu restoranu. Prošao je obuku u okviru projekta Centra za građansko obrazovanje ,,Znanje i vještine za posao“, gdje je u okviru projektra raspoređen da obavlja tromjesečnu praksu u NVO Mladi Romi.

Dragana Vukčević

Dragana Vukčević  je završila stručnu medicinsku školu u Podgorici.  Stručnu praksu je obavila volonterski  kroz rad u Domu zdravlja Golubovci, gdje je bila angažovana kao laboratorijska tehničarka. Nakon toga, nastavila je školovanje na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Socijalni rad i socijalna politika. U toku studiranja, kroz program studentske prakse, imala je priliku da se upozna sa radom ustanova kao što su Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Centru za tražioce azila. Zainteresovana je za dalje usavršavanje u oblasti ljudskih prava, porodičnog prava i oblasti posebne zaštite djeteta. U NVO Mladi Romi angažovana je od januara 2017. Kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca.