Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

Konferencija: Imaju li Romkinje pravo na siguran život?

Almir-konf

U Sarajevu je od 15. do 17. oktobra 2014 organizovana regionalna konferencija pod nazivom „Imaju li Romkinje pravo na siguran život?“. Konferenciju su organizovali CARE International Balkans, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Nacionalni koordinator Dekade za Bosnu i Hercegovinu, Focal Point Dekade za Bosnu i Hercegovinu i Sekretarijat Dekade kao i partnerske organizacije. 

Opširnije...

Studijska posjeta Briselu

brussels

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, g. Samir Jaha, boravio je u studijskoj posjeti Briselu od 28. septembra do 3. oktobra. Studijska posjeta je organizovana za predstavnike romskog civilnog društva iz zemalja članica EU, Zapadnog Balkana i Turske. 

Opširnije...

27. Sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade

27ISC

U Sarajevu je 29. i 30. septembra održan 27. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade, prvi pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine. Sastanak je zvanično otvorio Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, g. Damir Ljubić, koji je istakao da je BiH postigla dobre rezultate u oblasti zbrinjavanja Roma, iako se kasnilo sa priključenjem Dekadi inkluzije Roma 2005 - 2015.

Opširnije...

Objavljen Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije za integraciju Roma i AP Dekade

izvjestaj-Dekada

Izvještaj „Monitoring građanskog društva o sprovođenju Nacionalne strategije za integraciju Roma i Akcionog plana Dekade inkluzije Roma u Crnoj Gori“ za 2012. i 2013. godinu" pripremila je koalicija nevladinih organizacija koju sačinjavaju Građanska alijansa (vodeća organizacija), Udruženje Egipćana, Centar za romske inicijative, Forum MNE i NVO “RUŽA”.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi