Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori

Projekat " Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori" je dio programa Evropske Unije i Savjeta Evrope , pod nazivom “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey” (Horizontal Facility), kroz koji se odražava angažman Savjeta Evrope u oblasti prevencije mučenja i zlostavljanja.

Projekat će se fokusirati na: jačanje kapaciteta zatvorskih čuvara, policajaca i medicinskog osoblja u sprečavanju zlostavljanja i borbe protiv nekažnjivosti; pružanje potrebnih instrumenata korisnicima u njihovim naporima da se smanji prenatrpanost i poboljšaju uslovi pritvora; jačanje međuinstitucionalne saradnje u cilju boljeg pristupa i bolje zdravstvene usluge zatvorenicima; razvoj rehabilitacije i programa reintegracije; saradnju sa organizacijama civilnog društva.


Sveukupni cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori u skladu sa standardima Savjeta Evrope, a posebno sa standardima koje je postavila Evropska komisija za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.


Specifični ciljevi projekta su:


1. Jačanje garancije protiv zlostavljanja u skladu sa standardima Savjeta Evrope
2. Jačanje institucionalnog okvira i strateško planiranje za poboljšanje uslova pritvora i zatvorske zdravstvene zaštite
3. Podržati reintegraciju zatvorenika uz podršku organizacijama civilnog društva


Projekat će se provoditi u partnerstvu između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i Centra za stručno obrazovanje, NVO Mladi Romi, NVO 4 Life i NVO Inicijativa mladih za ljudska prava. Projekat se realizuje u bliskoj saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvom zdravlja.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi