Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti

  • Štampa

Nedostatak ličnih dokumenata otežava ostvarivanje niz prava iz oblasti socijalne zaštite za domicilne i raseljene Rome i Egipćane. Svjesni važnosti ovog pitanja, Mladi Romi su još 2008. godine počeli sa realizacijom aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovog pitanja za Rome i Egipćane naseljene u Boki.

Ovaj projekat, podržan od strane UNDP-a u Crnoj Gori, treći je u nizu koji je usmjeren na Rome i Egipćane koji nemaju riješen pravni status, a koji su naseljeni na području Pljevalja I Bijelog Polja. Posebna aktivnost u sklopu ovog projekta bilo je temeljno istraživanje na terenu koje je pokazalo da je samo mali broj ljudi podnio zahtjev za rješavanje statusa, te da su njihovi zahtjevi i dalje u procesu. Dalje, u skladu sa nedavnim izmjenama Zakonu o socijalnoj zaštiti, neke od porodica iz romske i egipćanske zajednice izgubile su pravo na socijalnu pomoć. Posebna vrijednost ovog projekta je primjena provjerenog modela za dobijanje dokumenata, čijom se primjenom doprinosi ne samo rješavanju pravnog statusa svih RE lica u ovim opštinama, već se i obezbjeđuje da svi identifikovani pojedinci i dalje imaju pravo na materijalno obezbjeđenje porodice. Cilj ovog projekta je da se doprinese rješavanju pravnog statusa 50 domicilnih Roma i 50 interno raseljenih lica. Ovaj 12-mjesečni projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i relevantnim lokalnim vlastima, kao i organizacijama romskog civilnog društva.

undp