restorani podgoricacar rental montenegro

IBRAHIM TATARI

Ibrahim Tatari je završio je SSVŠ „Sergije Stanić“ u Podgorici.  U toku školovanja, kao aktivista za prava Roma, učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale poboljšanje položaja Roma i Egipćana u kampu Konik, u Podgorici. Od septembra 2015. godine, Ibrahim je angažovan kao stažista u našoj organizaciji kroz program Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza, partnerski projekat koji realizuje organizacija Help uz finansijsku podršku Evropske komisije. Nakon stažiranja Ibrahim je nastavio svoj radni angažman u našoj organizaciji gdje je kroz rad na implementaciji projekata dodatno unaprijedio svoja znanja u oblasti ljudskih prava i aktivizma. Ibrahim je polaznik brojnih seminara i obuka na temu ljudskih prava i demokratije, političkog i društvenog aktivizma, odnosa sa javnošću.