restorani podgoricacar rental montenegro

Nerma Softić

Nerma Softić je završila osnovne i specijalističke studije na Ekonomskom fakultetu – smjer - Menadžment ljudskih resursa, Univerziteta Crne Gore, odbranom rada na temu ‘’Neusklađenost ponude I tražnje stručnih i visoko stručnih kadrova u Crnoj Gori’’. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – smjer Finansije i bankarstvo. Pored oblasti obuhvaćenih školovanjem, interesuje se i za teme vezane za demokratiju i ljudska prava. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, nakon čega je nastavila radni angažman u organizaciji na poziciji finansijske asistentkinje.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg