restorani podgoricacar rental montenegro

Dragana Vukčević

Dragana Vukčević  je završila stručnu medicinsku školu u Podgorici.  Stručnu praksu je obavila volonterski  kroz rad u Domu zdravlja Golubovci, gdje je bila angažovana kao laboratorijska tehničarka. Nakon toga, nastavila je školovanje na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Socijalni rad i socijalna politika. U toku studiranja, kroz program studentske prakse, imala je priliku da se upozna sa radom ustanova kao što su Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Centru za tražioce azila. Zainteresovana je za dalje usavršavanje u oblasti ljudskih prava, porodičnog prava i oblasti posebne zaštite djeteta. U NVO Mladi Romi angažovana je od januara 2017. Kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca.