restorani podgoricacar rental montenegro

Monika Tošić

Monika Tošić je završila specijalističke studije na Institutu za strane jezike, smjer prevodilaštvo. Na istoimenom fakultetu je i magistrirala prevodilačke studije sa tezom Zaštita jezičkih prava nacionalnih manjina. Po završetku specijalističkih studija, angažovana je kao konsekutivni prevodilac za potrebe Ministarstva finansija Crne Gore, gdje je stekla značajno prevodilačko iskustvo u oblasti bankarstva i ekonomskih kretanja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Na testiranju prevodilaca koje organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uvrštena je u prvu grupu prevodilaca. Svoje prevodilačko iskustvo je obogatila i angažmanom u okviru Educo prevodilačkog biroa. Radila je kao hospitant u Osnovnoj školi Milorad Musa Burzan, gdje je unaprijedila svoje iskustvo u oblasti pedagoškog rada sa djecom uzrasta do 8 godina. U okviru svog predavačkog iskustva, radila je i kao profesor engleskog jezika u Gimnaziji Sobodan Škerović. Svoje dugoročno predavačko iskustvo Monika počinje 2014. godine u Centru za obrazovanje i odgoj Don Bosko, gdje je angažovana kao predavač za engleski jezik na svim nivoima. Od 2016. godine uvodi u istoimenoj školi i program poslovnog engleskog jezika. Od februara 2017. godine angažovana je kao predavač za engleski jezik na kursevima Instituta za strane jezike. Kao veliki ljubitelj književnosti, bila je član Kluba mladih pjesnika u biblioteci Radosav Ljumović. 2006. godine, dobija plaketu za najboljeg čitaoca biblioteke Radosav Ljumović. Tokom srednje škole, radila je kao tekstopisac u okviru muzičkog festivala Zlatna pahulja. U periodu od 2012. do 2015. godine bila je član novinarskog kluba pri Američkom uglu u Podgorici. Kao član kluba, pisala je niz članaka u okviru online magazina Corner View, a neki od njih su direktno bili povezani sa problemima sa kojima se suočavaju manjinske zajednice u Crnoj Gori. 2011. godine je pohađala seminar Društvena promjena u liderstvu, koji je sponzorisala Američka ambasada u Podgorici. U više navrata je angažovana kao profesor crnogorskog jezika strancima koji su u svojstvu čelnika međunarodnih institucija u Crnoj Gori. Od januara 2018. godine započinje svoj radni angažman u NVO Mladi Romi, gdje obogaćuje svoje lično i profesionalno iskustvo u oblasti zaštite manjinske zajednice.

Serđan Baftijari

Serđan Baftijari rođen je 04. juna 1992. godine. Trenutno je student treće godine Fakulteta političkih nauka na smjeru Međunarodni odnosi. Kroz dugogodišnji aktivizam u nevladinom sektoru prošao je različite seminare i treninge kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Neki od njih su: Trening lobiranja i zagovaranja za organizacije civilnog sektora (2011-2012) koji je realizovan od strane NVO Forum MNE, NVO Proni Brčko i NVO Trijagolmik; Obuka za omladinske aktiviste (6 mjeseci), NVO Forum MNE; Ljetnja škola na temu prevencija trafikinga i rizičnih ponašanja, Forum MNE; Youth for Human Rights against Discrimination Seminar, Ljubljana, 2011.
Kao romski obrazovni medijator, radio na projektu EU Montenegro Inclusive Education Services Project (EU - MIESP) - 2012. Takođe, bio je angažovan od strane međunarodne nevladine organizacije REF (Roma Education Fond) na projektu ”Integracija i reintegracija I/RL sa Kosova” u ulozi romskog obrazovnog medijatora u periodu 2012-2013. U okviru programa Fellowship for Journalist for Roma/Egyptians/Ashkali Origin, koji je finasiran od strane ERSTE fondacije iz Beča prošao jednogodišnju obuku za novinara u Nedjeljniku Monitor.
Stažirao je u Delegaciji EU u Podgorici, NVO-u Akcija za ljudska prava I NF Gradjanska alijansa.
Jedan je od osnivača Romske organizacije mladih ”Koračajte s nama - Phiren amenca”