restorani podgoricacar rental montenegro

SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač NVO Mladi Romi. Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte kao istraživač za praćenje implementacije Akcionog plana za Dekadu Roma u CG.  Rukovodio je programom „Korak po korak do drzavljanstva“ koji je finansiran od strane UNDP-ja, u okviru kog je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koji su usvojeni od strane lokalnog parlamenta u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementiran od strane Centra za demokratiju i ljudska prava sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angazovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR-u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015, asistent na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", u okviru njemačke organizacije Help. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. Član je Nacionalnog savjeta Roma, Opštinskog savjeta za saradnju sa NVO u Herceg Novom, kao i Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad Herceg Novi. 

Esmin Imeri

Esmin Imeri je završio specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Tokom studiranja je bio uključen u raznim projektima i honorarnim poslovima, među kojima se ističu: projekat ,,Strukturalna analiza štampanih medija u Crnoj Gori“ ; Izlazna anketa za parlamentarne izbore 2012. godine ,,Exit Poll“; Anketno istraživanje  za MONSTAT.  Takođe je bio polaznik mnogih konferencija, seminara i treninga, kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Obavio je pripravnički staž u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja u Gradskoj opštini Tuzi. Prošao je obuku u okviru projekta Centra za građansko obrazovanje ,,Znanje i vještine za posao“, gdje je u okviru projektra raspoređen da obavlja tromjesečnu praksu u NVO Mladi Romi. Nakon obavljene tromjesečne prakse nastavlja sa radom u NVO Mladi Romi gdje je angažovan na poziciji saradnika na projektima.

Natalija Milović

Natalija Milović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija bila je stipendistkinja njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS) za društveno i politički angažovane i nadarene studente (2014/15), stipendistkinja Ministarstva prosvjete i dobitnica Nacionalne stipendije za izvrsnost (2016-18). Radno iskustvo sticala je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori (sekcija Demokratizacije) i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.  U oktobru 2018. magistrirala je na Univerzitetu u Opoli (Poljska) na temu evropeizacije Zapadnog Balkana. U NVO Mladi Romi angažovana je kao koordinatorka regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', finansiranog od strane Evropske unije. 

Milica Milonjić

Milica Milonjić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore odbranom rada na temu "Pravo privatnosti i njegova zaštita, u okviru reforme javne uprave i uvođenja sistema elektronske uprave u Crnoj Gori". Radila je kao administrativna menadžerka u BIO-ICT Centru, prvom centru izvrsnosti i najvećem multidisciplinarnom naučno-istraživačkom projektu u Crnoj Gori, te kao istraživačica javnih politika u NVO Institut Alternativa i kao saradnica na programima u NVO Centar za građansko obrazovanje. Posjeduje i konsultantsko iskustvo rada na projektima SIGMA/OECD. (Ko)Autorka je publikacija "Retorika ili stvarnost? eUprava i rekoncipiranje pružanja usluga u Crnoj Gori", "Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori", "Procjena integriteta policije u Crnoj Gori", "Participacijom protiv korupcije! – antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou", "Učešće žena u politici: Iskustvo Crne Gore", kao i "Kuda sa Bachelor diplomom?". Angažovana je u NVO Mladi Romi od maja 2018. godine.

Dijana Uljarević Božanović

Dijana Uljarević Božanović ima značajno radno iskustvo (12 godina) u NVO sektoru, javnom sektoru (Skupštini Crne Gore) i diplomatskom predstavništvu (Britanska ambasada Podgorica) koje ju je opremilo značajnim vještinama i znanjima za različite profesionalne izazove i zadatke.
Učestvuje u procesima od značaja za omladinski rad i neformalno obrazovanje od 2003. godine kada je započela svoje obrazovanje na univerzitetskom kursu za omladinski rad u zajednici gdje stiče osnovno znanje o ličnom razvoju, životnom periodu adolescencije, radu s pojedincima, radom s grupama, radom s konfliktima i raznolikosti, menadžmentu u omladinskom radu, kao i znanja u polju istraživačkog rada u lokalnoj zajednici, kreiranju i vođenju programa obuke. Od 2005. do 2014. zaposlena je u nacionalnoj NVO Forum MNE (vvv.forum-mne.com) gdje je imala priliku razviti, upravljati, voditi, pratiti i evaluirati različite aktivnosti, istraživanja, inicijative, nacionalne i međunarodne projekte, kao i obuke usmjerene na mlade ljude kao i na profesionalce koji rade sa ranjivim grupama mladih. Dijana je takođe sarađivala sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i korporacijama, sa ciljem da obezbijedi aktivno učešće mladih ljudi u životu zajednice. Imala je priliku da vodi brojne dugoročne i kratkoročne projekte, koordinira mreže nevladinih organizacija, radi na kreiranju Lokalnih akcionih planova i praktičnih politika, obavlja obuke i podržava inicijative mladih. Dijana ima iskustvo učešća u procesu razvoja dokumenata omladinske politike kao odgovora na isključivanje, diskriminaciju i ksenofobiju, posebno u ugroženim područjima i prema ugroženim grupama. Polja koje pokriva prilikom pružanja treninga za izgradnju kapaciteta su: rad sa ugroženim grupama mladih, uspostavljanje održivih struktura mladih, upravljanje projektima, vještine komunikacije, izgradnja mira, izgradnja tima, rad sa profesionalcima koji rade sa marginalizovanim grupama mladih ljudi, te obuke koje razvijaju ključne kompetencije i praktikuju koncept cjeloživotnog učenja. Dijana ima iskustvo u radu sa mladim ljudima (posebno sa romskom zajednicom, djecom bez roditeljskog staranja i omladinom ruralnih područja) i odraslima (nastavnici, predstavnici opština i OCD). Programi u kojima je bila uključena doprinijeli su izgradnji mira, transformaciji sukoba, društvenoj integraciji i interkulturalnom dijalogu s susjednim regionima, sa posebnim naglaskom na Balkan. Angažovana je u NVO Mladi Romi od marta 2017.

Nerma Softić

Nerma Softić je završila osnovne studije Ekonomskog fakulteta – smjer Menadžment, u Podgorici. Trenutno je na specijalističkim studijama istog fakulteta – smjer Menadžment ljudskih resursa. Pored školovanja, interesi su joj računovodstvo, studijska putovanja i učenje stranih jezika. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg