Održan trening za nove faciltatore i eksperte za program ROMACTED

ROMACTED tim koji radi u Crnoj Gori je proširen sa dodatnim facilitatorima, kao i sa ekspertima. Novi facilitatori i eksperti su angažovani posredstvom javnog poziva koji je objavljen u avgustu prošle godine od strane Savjeta Evrope. Dolaskom novih facilitatora, program ROMACTED će se aktivnije sprovoditi u svih osam targetiranih opština (Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj), koji će raditi na osnaživanju romske zajednice i istovremeno sarađivati sa predstavnicima lokalnih institucija u cilju promovisanja dobrog upravljanja.

Kada su u pitanju angažovani eksperti, njihov zadatak biće da: 

  • Zajedno sa facilitatorima i članovima Institucionalnih radnih grupa urade Lokalne akcione planove za inkluziju romske i egipćanske (RE) populacije, kao i planove implementacije/monitoringa/verififkacije samih planova
  • Naprave analizu raspoloživih i nedostajućih servisa za socijalnu integraciju Roma I Egipćana
  • Urade sitacionu analizu u svih 8 opština na način što će obaviti po 2 fokus grupe po opštini (u fokus grupama će biti predstavnici/ce lokalnog romskog I egipćanskog stanovništva)
  • Naprave analizu postojećih fondova za finansiranje projekata kojima mogu da pristupe opštine, gdje bi aplicirale sa projektima koji se odnose na pripadnike RE zajednice.

S obzirom da je bilo neophodno nove facilitatore i eksperte upoznati sa programom ROMACTED, u tu svrhu je organizovan trening 23. januara 2019. godine sa ciljem upoznavanja metodologije, procesom izvještavanja i iskustvima u dosadašnjem periodu.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi