Simulacija parlamentarne debate na Fakultetu političkih nauka

Programom studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, nastavlja se implementacija projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, i to izvođenjem simulacije parlamentarne debate, na Fakultetu političkih nauka, u Podgorici, 9. i 10. marta 2019. godine. Događaju su prisustvovali studenti i aktivisti iz romske i većinske zajednice. Svrha ovog događaja je da podstakne učesnike na kritičko razmišljanje, razvije njihove retoričke sposobnosti i osposobi ih za učešće u parlamentarnoj debati, kako bi na što efikasniji način uticali na proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika, koje se između ostalog tiču pitanja Roma, socijalnih pitanja, kao i manjinskih prava.

Opširnije...

Trening o simulacijama parlamentarnih debata u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Trening o simulacijama parlamentarnih debata održan je od 15. do 17. februara u hotelu ''Palas'' u Petrovcu. Ovo je četvrti trening organizovan u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon treninga o demokratiji i ljudskim pravima, političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama, i o odnosima s javnošću.

Ovaj događaj je okupio 21 učesnika, studente i aktiviste iz romske i većinske populacije. Obzirom da je jedan od ciljeva projekta unaprijediti uključivanje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, svrha treninga je bila edukacija o simulacijama parlamentarnih debata, jer je jačanje retoričkih sposobnosti prilikom javnog nastupa jedan od načina koji doprinosi osnaživanju studentskog aktivizma u procesu donošenja odluka.

Opširnije...

Trening o demokratiji i ljudskim pravima u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Program studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, otpočeo je treningom o demokratiji i ljudskim pravima. Ovo je prvi trening u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”. Održan je od 12. do 14. oktobra u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Treningu je prisustvovalo 25 studenata i studentkinja, kako bi se obučili da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javnih politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.Svrha treninga je bila okupiti i edukovati grupu mladih aktivista kroz informisanje i prenošenje znanja na teme aktivnog građanstva, ljudskih prava i demokratije, kao i monitoringa, s posebnim akcentom na njihovu implementaciju u praksi.

Opširnije...

O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

„Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

Opšti cilj projekta je:

  • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
  • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće

Projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, takođe podržanog od strane Evropske unije. Prethodnim pojektom obučeno je 23 mladih romskih aktivista o zagovaranju za ljudska prava, demokratskim procesima, političkom sistemu Crne Gore i PR, kao i javnim politikama ključnim za inkluziju Roma. Ova grupa mladih aktivista je pripremila Platformu za politički i društveni aktivizam Roma i Egipćana u Crnoj Gori, koja je rezultat rada na terenu sa mladima. Projektom su osnovana tri nova sindikata komunalnih preduzeća – u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću, koja su već dovela do značajnih rezultata: omasovljavanja sindikata, uspostavljanja socijalnog dijaloga sa menadžmentom preduzeća, unapređenja zaštite i zdravlja na radu, prelaska iz nesigurnih u stabilne ugovorne odnose dijela zaposlenih, kao i isplate oko 100,000 EUR zaostalog iznosa za prekovremeni rad zaposlenih u preduzećima.

Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka. Istovremeno, projektom će se ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije kroz nastavak uspostavljanja institucionalnih mehanizama i održivih rješenja za bolju zaštitu prava najugroženije grupe radnika – onih koji rade na održavanju čistoće grada.

Projektom će biti obučeno 25 studenata i studentkinja da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima. Oni će imati priliku da:

  • pohađaju 4 treninga na teme demokratije i ljudskih prava, parlamentarnog sistema Crne Gore i javnih politika, odnosa sa javnošću, kao i izvođenja simulacija parlamentarnih debata
  • učestvuju u 3 simulacije parlamentarne debate na fakultetima u Podgorici i u Skupštini Crne Gore na aktuelne teme od značaja za studente i radnike, npr. izmjene Zakona o radu, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i sl.
  • učestvuju u radnoj grupi koja će kreirati plan monitoringa i zagovaranja za politički i društveni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe
  • učestvuju u konsultativnim sastancima sa studentima na lokalnom nivou

Takođe, 30 radnika koji rade na održavanju čistoće grada biće obučeno o različitim oblicima sindikalnog djelovanja, osnovnim pravima iz radnog odnosa i načinima ostvarivanja zaštite radnih, ekonomskih i socijalnih prava putem ovog mehanizma.

Biće organizovano i 14 konsultativnih sastanaka sa radnicima na lokalnom nivou, tokom kojih će oni biti upoznati sa procedurama i mogućnostima sindikalnog djelovanja, kao i razmatrani konkretni problemi sa kojima se susreću u ostvarivanju svojih radnih, ekonomskih i socijalnih prava. Kao rezultat terenskih posjeta i konsultativnih sastanaka očekuje se podnošenje inicijativa za otklanjanje problema koji budu prepoznati.

Projektom će takođe biti osnažena sindikalna zaštita u Cetinju i Budvi, dok će tri sindikata biti opremljeni tehničkom opremom koja će olakšati njihov sindikalni rad i djelovanje. Planirano je i osnivanje granskog sindikata radnika komunalnih preduzeća.

Projektne aktivnosti podrazumijevaju i sprovođenje informativne kampanje o radnim pravima i načinima zaštite prava radnika, uspostavljanje regionalne saradnje sa sindikatima iz susjednih zemalja, kao i podnošenje inicijativa za eliminisanje nestandardnih oblika ugovora o radu i utvrđivanje beneficiranog staža za radnike koji rade na posebno rizičnim poslovima.

Projekat i ostvareni rezultati biće predstavljeni zainteresovanim stranama i široj javnosti u okviru tri konferencije koje će biti organizovane tokom trajanja projekta, i to na početku, poslije prve godine sprovođenja i na kraju projekta. 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi