Javni poziv za učešće u Programu studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA!”

 

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore objavljuju poziv za 25 studenata i studentkinja za pohađanje Programa studentskog aktivizma „Glas studentima!“. Cilj programa je da poboljša znanje i vještine polaznika/ca da učestvuju u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore.

Programom će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

 1. Učešće u treningu o demokratiji i ljudskim pravima (12-14 oktobar 2018)
 2. Učešće u treningu o parlamentarnom sistemu Crne Gore i javnim politikama (2-4 novembar 2018)
 3. Učešće u treningu o odnosima sa javnošću i relevantnim aspektima javnog nastupa (23-25 novembar 2018)
 4. Učešće u treningu o izvođenju simulacija parlamentarnih debata (15-17 februar 2018)
 5. Dvije simulacije parlamentarnih debata na fakultetima u Podgorici (februar-mart 2019)
 6. Simulacija parlamentarne debate u Skupštini Crne Gore koja će biti organizovana na Međunarodni dan Roma, 8. aprila (8. april 2019)
 7. Učešće u konsultativnim sastancima na lokalnom nivou koji će biti organizovani tokom trajanja projekta
 8. Učešće u radnoj grupi koja će imati za cilj monitoring i zagovaranje za politički i javni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe

Opširnije...

Najava: Konferencija za javnost povodom predstavljanja projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” (2)

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) organizuju konferenciju za javnost povodom predstavljanja projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”.

Konferencija će se održati u četvrtak, 20. septembra 2018. godine, u prostorijama EU Info centra, sa početkom u 10:30h.

Konferencija ima za cilj da javnost upozna sa ciljevima, aktivnostima, kao i očekivanim rezultatima projekta koji se implementira od 1. maja 2018. do 31. decembra 2019. godine. Ciljevi projekta su unaprijediti učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, kao i osigurati zaštitu ekonomskih i socijalnih prava romskih i neromskih radnika komunalnih preduzeća kroz uspostavljanje efikasnih institucionalnih mehanizama za sindikalno djelovanje.

Opširnije...

O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

„Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

Opšti cilj projekta je:

 • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

Specifični ciljevi projekta su:

 • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
 • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće

Projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, takođe podržanog od strane Evropske unije. Prethodnim pojektom obučeno je 23 mladih romskih aktivista o zagovaranju za ljudska prava, demokratskim procesima, političkom sistemu Crne Gore i PR, kao i javnim politikama ključnim za inkluziju Roma. Ova grupa mladih aktivista je pripremila Platformu za politički i društveni aktivizam Roma i Egipćana u Crnoj Gori, koja je rezultat rada na terenu sa mladima. Projektom su osnovana tri nova sindikata komunalnih preduzeća – u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću, koja su već dovela do značajnih rezultata: omasovljavanja sindikata, uspostavljanja socijalnog dijaloga sa menadžmentom preduzeća, unapređenja zaštite i zdravlja na radu, prelaska iz nesigurnih u stabilne ugovorne odnose dijela zaposlenih, kao i isplate oko 100,000 EUR zaostalog iznosa za prekovremeni rad zaposlenih u preduzećima.

Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka. Istovremeno, projektom će se ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije kroz nastavak uspostavljanja institucionalnih mehanizama i održivih rješenja za bolju zaštitu prava najugroženije grupe radnika – onih koji rade na održavanju čistoće grada.

Projektom će biti obučeno 25 studenata i studentkinja da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima. Oni će imati priliku da:

 • pohađaju 4 treninga na teme demokratije i ljudskih prava, parlamentarnog sistema Crne Gore i javnih politika, odnosa sa javnošću, kao i izvođenja simulacija parlamentarnih debata
 • učestvuju u 3 simulacije parlamentarne debate na fakultetima u Podgorici i u Skupštini Crne Gore na aktuelne teme od značaja za studente i radnike, npr. izmjene Zakona o radu, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i sl.
 • učestvuju u radnoj grupi koja će kreirati plan monitoringa i zagovaranja za politički i društveni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe
 • učestvuju u konsultativnim sastancima sa studentima na lokalnom nivou

Takođe, 30 radnika koji rade na održavanju čistoće grada biće obučeno o različitim oblicima sindikalnog djelovanja, osnovnim pravima iz radnog odnosa i načinima ostvarivanja zaštite radnih, ekonomskih i socijalnih prava putem ovog mehanizma.

Biće organizovano i 14 konsultativnih sastanaka sa radnicima na lokalnom nivou, tokom kojih će oni biti upoznati sa procedurama i mogućnostima sindikalnog djelovanja, kao i razmatrani konkretni problemi sa kojima se susreću u ostvarivanju svojih radnih, ekonomskih i socijalnih prava. Kao rezultat terenskih posjeta i konsultativnih sastanaka očekuje se podnošenje inicijativa za otklanjanje problema koji budu prepoznati.

Projektom će takođe biti osnažena sindikalna zaštita u Cetinju i Budvi, dok će tri sindikata biti opremljeni tehničkom opremom koja će olakšati njihov sindikalni rad i djelovanje. Planirano je i osnivanje granskog sindikata radnika komunalnih preduzeća.

Projektne aktivnosti podrazumijevaju i sprovođenje informativne kampanje o radnim pravima i načinima zaštite prava radnika, uspostavljanje regionalne saradnje sa sindikatima iz susjednih zemalja, kao i podnošenje inicijativa za eliminisanje nestandardnih oblika ugovora o radu i utvrđivanje beneficiranog staža za radnike koji rade na posebno rizičnim poslovima.

Projekat i ostvareni rezultati biće predstavljeni zainteresovanim stranama i široj javnosti u okviru tri konferencije koje će biti organizovane tokom trajanja projekta, i to na početku, poslije prve godine sprovođenja i na kraju projekta. 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi