Sastanak promocije dijaloga na lokalnom nivou, Bijelo Polje 8.05.2018.

Lokalni dijalog u okviru projekta "Jačanje romskih nevladinih organizacija kao transparentnih i nezavisnih nadzornih organizacija" održan je 8. maja 2018. godine u Bijelom Polju u saradnji sa lokalnom NVO Klub kulture, a koordiniran od strane NVO Mladi Romi, koji su ujedno partneri ERGO mreže u projektu podržanom od strane fonda Višegrad.

Cilj lokalnog dijaloga bila je rasprava o pitanjima važnim za zajednicu a prisutni na sastanku su bili predstavnici romske nacionalne manjine iz opštine, predstavnici civilnog sektora i predstavnici lokalnih vlasti. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima, donešene su preporuke na osnovu ranije sprovedenih akcija, a osmišljeni su i budući koraci i zajedničke inicijative.

IMG-8ef31d65976622dcf2866727a9d2b855-V.jpg

Preporuke sa sastanka su:

• Povećati nivo transparentnosti lokalnih uprava u procesu raspodjele sredstava (objavljivati sve informacije - javni poziv, odluke, ukupna lista bodova, kao i pojedinačne liste rezultata)
• Lokalne vlasti zadužene za sprovođenje politika vezanih za socijalno uključivanje Roma treba da intenzivno sarađuju na organizovan i strukturiran način sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vezanim za zaštitu prava Roma. Lokalne vlasti treba da obezbijede kontinuirano finansiranje zajedničkih aktivnosti sa NVO, u skladu sa Strategijom.
• Lokalni akcioni plan je u procesu izrade koji bi trebalo sprovoditi u bliskoj saradnji sa predstavnicima zajednice i lokalnim nevladinim organizacijama.
• Potrebno je osigurati adekvatan kvalitet obrazovanja i brige za svu romsku djecu, prije svega kroz intenziviranje dodatnih časova (učenje jezika i učenje zaostalih predmeta) uz pomoć nastavnih saradnika.
• Potrebno je intenzivnije raditi na podizanju svijesti o značaju obrazovanja i uklanjanju jaza između romske djece i djece iz većinske zajednice.

• Uvesti medijatore u sve škole koje pohađaju pripadnici romske populacije. Neophodno je dodatno obučiti medijatore i organizovati njihov rad kako bi pomogli školama da ažuriraju listu djece upisanih u škole, kao i da redovno prate rizike od napuštanja, kontaktiraju roditelje, škole i centre za socijalni rad.


• Kada je zapošljavanje u pitanju, stručna obuka za Rome treba da bude dizajnirana na lokalnom nivou kako bi se usaglasile potrebe tržišta rada i zahtjevi za vještinama i znanjem Roma.
• Posebnu pažnju treba posvetiti adekvatnom zapošljavanju Roma u lokalnim institucijama
• Potrebno je hitno uzeti u razmatranje otvaranje fonda sa namjenskim sredstvima za rješavanje stambenih problema Roma.

• Programi stanovanja koji se realizuju za Rome na lokalnom nivou moraju osigurati održivost rješenja, što znači osigurati mogućnost korisnicima da pokriju naknadu za iznajmljivanje i komunalne usluge i obezbijede integralne socijalne usluge. Takođe se preporučuje da programi stambenog zbrinjavanja obezbijede desegregaciju Roma i spriječe formiranje novih getoa.

Prisutni na sastanku su bili u prilici da odgledaju kratak film produkovan u toku realizacije projekta “Romi sa sjevera” u organizaciji NVO Klub kulture iz Bijelog Polja. Ovaj video realizovan je kroz program dodjele malih grantova u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj u čijoj implementaciji NVO Mladi Romi učestvuju kao partner, dok je finansijska podrška obezbijeđena od strane Evropske Komisije.

visegrad_fund_logo_web_black_400_large.jpg

                              logomladiromi.png                        unnamed.png

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg