restorani podgoricacar rental montenegro

Organizovana terenska posjeta romskom naselju u Pljevljima

U cilju rješavanja pravnog statusa i problema sa ličnom dokumentacijom, predstavnica NVO Mladi Romi je učestvovala u dvodnevnoj posjeti romskom naselju Trlica u Pljevljima održanoj 22-23.06.2017.

Tom prilikom je uzela učešće u radnoj posjeti mobilnog tima MUPa Kosovo i UNHCRa sa ciljem nastavka rješavanja pravnog statusa za pojedine stanovnike naselja. Naime posjeta je rezultirala pozitivnim ishodom za 4 lica za koja je regulisana dokumentacija i koja će prilikom sledeće posjete mobilnog tima, dobiti i putne isprave. Dodatno, sa određenim brojem lica sprovedeni su intervjui na osnovu kojih će se izraditi dalji koraci na rješenju njihovog pravnog statusa.


Drugog dana posjete, u organizaciji NVO Mladi Romi, održani su sastanci sa predstavnicima područne jedinice MUPa u Pljevljima i Crvenog Krsta Pljevlja. Cilj sastanaka je bio detaljna analiza potreba stanovnika ua naselju na Trlici kao i dogovor oko daljih koraka koje je moguče preduzetiu cilju rješavanja problema sa dokumentacijom. Uvidom u dokumentaciju kreiran je spisak lica kojim je potrebna asistencija u ostvarivanju prava, nakon čega će se izraditi plan rada, te će koordinisanim radom pomunutih institucija i ustanova i NVO Mladi Romi, nastojati rješiti slučajeve u što skorijem roku.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg